Statut fundacji

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Polska Fundacja Fantastyki Naukowej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 21.02.2020 r. z woli Fundatorów: Łukasza Marka Fiemy, Bartosza Łysakowskiego, Mateusza Łukasiaka, Michała Chudolińskiego i Witolda Siekierzyńskiego działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

ROZDZIAŁ II

CELE

§ 4. Celem Fundacji jest opieka nad nagrodą przyznawaną wyróżniającym się autorom fantastyki naukowej, działalność oświatowa i kulturalna w zakresie wspierania i promocji badań nad nauką oraz kulturą (w tym również kulturą popularną) i promocja oraz wsparcie debiutujących autorów fantastyki naukowej. Szczegółowymi celami Fundacji są:

 1. opieka bad Nagrodą Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej
 2. promowanie polskiej fantastyki naukowej w kraju i za granicą
 3. wspierania debiutujących pisarzy tworzących w konwencji fantastyki naukowej
 4. wspieranie inicjatyw z zakresu badań nad nauką oraz kulturą będących przejawem cennej aktywności naukowej i dydaktycznej
 5. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych wpływających na rozwój współczesnej kultury oraz gatunku fantastyki naukowej

§ 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. coroczne przyznawanie Nagrody Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej
 2. coroczną organizację konkursu literackiego dla debiutujących autorów fantastyki naukowej i wydawanie zwycięskich prac
 3. działalność informacyjną i oświatową polegająca na organizacji warsztatów, wykładów oraz spotkań z naukowcami różnych specjalizacji i współczesnymi twórcami fantastyki naukowej
 4. działalność wydawniczą (w formie analogowej i/lub elektronicznej) obejmującą:
           a) antologie
           b) czasopisma
           c) wydawnictwa zwarte
           d) monografie
           e) przekłady
           f) utwory autorskie
 5. działalność informacyjną związaną z promowaniem inicjatyw istotnych z punktu widzenia celów statutowych Fundacji
 6. współpracę z organizacjami oraz stowarzyszeniami związanymi z promowaniem fantastyki naukowej

§ 6. W przypadku realizacji celów statutowych opisanych w § 4. pkt. 3 i 4 Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 7. Realizując swoje cele Fundacja zachowuje polityczną, ideologiczną i światopoglądową neutralność.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK

§ 8. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. odpłatnej działalności pożytku publicznego
 6. odsetek bankowych

§ 10. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY

§ 11. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów
 2. Rada Nadzorcza
 3. Rada Programowa
 4. Zarząd

§ 12. Z wyjątkiem możliwości objęcia przez Fundatora członkostwa w Radzie Nadzorczej nie jest dozwolone pełnienie funkcji w kilku organach Fundacji równocześnie.

RADA FUNDATORÓW

§ 13. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji. Do właściwości Rady Fundatorów należy:

 1. uchwalanie zmian statutu Fundacji
 2. podejmowanie uchwał w sprawie powołania Rady Programowej i ustalenia jej członków
 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Rady Programowej
 4. wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją
 5. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji

§ 14. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są następującą większością głosów:

 1. uchwalanie zmian statutu Fundacji, wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją, podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji oraz przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji: jednomyślnie
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej: większością dwóch trzecich głosów
 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Rady Programowej: zwykłą większością głosów

§ 15. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w mieście stołecznym Warszawa. Każdy Fundator ma prawo zwołać posiedzenie Rady Fundatorów. Posiedzenie Rady Fundatorów zwoływane jest listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego z potwierdzeniem odbioru lub poczty kurierskiej zawiadomienie może być wysłane Fundatorowi pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził uprzednio na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie ma być wysłane. Zawiadomienie o zwołaniu musi być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Fundatorów. Okres ten nie obejmuje daty wysłania danego zawiadomienia ani daty odbycia posiedzenia Rady Fundatorów.

§ 16. Rada Fundatorów może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ujętym w zaproszeniu, chyba że wszyscy Fundatorzy są reprezentowani na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 17. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundatorów jeżeli wszyscy Fundatorzy są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Fundatorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18. Rada Fundatorów jest zdolna do podejmowania uchwał, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwie trzecie wszystkich Fundatorów. Fundatorzy mogą brać udział w posiedzeniu Rady Fundatorów przez pełnomocnika.

§ 19. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów kompetencje Rady Fundatorów wynikające z niniejszego statutu przejmuje Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA

§ 20. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 21. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków odwoływanych i powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony na podstawie oświadczeń.

§ 22. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna. Każdy Fundator ma prawo powołać jednego członka Rady Nadzorczej, z możliwością wskazania siebie samego. Odwołać członka Rady Nadzorczej może tylko ten Fundator, który go powołał.

§ 23. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnionej funkcji, składając stosowne pisemne oświadczenie do Zarządu oraz informując o tym Fundatora, który go powołał.

§ 24. W przypadku, o którym mowa w § 19 powyżej, Rada Nadzorcza sama uzupełnia swój skład własną uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów tak, aby liczba członków nie spadła poniżej trzech.

§ 25. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością Fundacji.

§ 26. Do właściwości Rady Nadzorczej należy ponadto:

 1. powoływanie członków Zarządu
 2. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
 3. czasowe zawieszanie członków Zarządu w czynnościach
 4. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz do prowadzenia sporów między Fundacją a członkiem jej Zarządu

§ 27. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 28. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 29. Radę Nadzorczą może zwołać Fundator lub członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie o zwołaniu powinno być wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Okres ten nie obejmuje daty wysłania danego zawiadomienia ani daty odbycia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się też odbyć bez formalnego zwołania, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.

§ 30. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość (w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych lub wideokonferencji), jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję sekretarza utrwali w formie protokołu podjęte w ten sposób uchwały.

§ 31. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 32. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział Fundatorzy bez prawa głosu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

RADA PROGRAMOWA

§ 33. Rada Programowa jest organem fakultatywnym Fundacji. W posiedzeniach Rady Programowej mogą brać udział Fundatorzy.

§ 34. Liczbę członków Rady Programowej ustala Rada Fundatorów, odwołująca ich oraz powołująca na czas nieokreślony. Członek Rady Programowej może zrezygnować z pełnionej funkcji, składając stosowne pisemne oświadczenie przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 35. Rada Programowa stanowi organ opiniodawczy i doradczy. Rada Programowa może też podejmować wiążące Zarząd uchwały odnośnie zasad przyznawania Nagrody Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej oraz zasad organizacji konkursu literackiego dla debiutujących autorów fantastyki naukowej.

§ 36. Rada Programowa powołuje Kapitułę Nagrody Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, Jury konkursu dla debiutujących autorów fantastyki naukowej oraz zespoły pomocnicze tych organów.

§ 37. Zasady wewnętrznego funkcjonowania Rady Programowej określa regulamin uchwalany przez członków Rady Programowej zwykłą większością głosów przy kworum wynoszącym połowę jej pełnego składu.

ZARZĄD

§ 38. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków w osobach prezesa Zarządu i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Powołanie członków Zarządu dokonywane jest na czas nieokreślony. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji, składając stosowne pisemne oświadczenie przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 39. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 40. W przypadku Zarządu składającego się z jednego członka lub dwóch członków, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 41. Zarząd może udzielać pełnomocnictw o charakterze ogólnym i szczególnym.

§ 42. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundatorów, Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej należą do właściwości Zarządu, który podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów i pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos prezesa Zarządu.

§ 43. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu z przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 3. śmierci członka Zarządu
 4. podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o odwołaniu członka Zarządu

§ 44. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o zawieszeniu członka Zarządu skutkuje obowiązkiem powstrzymania się przez członka Zarządu od dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z prowadzeniem spraw Fundacji lub jej reprezentowaniem wobec osób trzecich.

§ 45. W przypadku powołania Rady Programowej, Zarząd prowadząc sprawy Fundacji powinien kierować się uchwałami podjętymi przez Radę Programową. Dotyczy to szczególnie zasad przyznawania Nagrody Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej oraz zasad organizacji konkursu literackiego dla debiutujących autorów fantastyki naukowej.

§ 46. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Fundatorzy bez prawa głosu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 47. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów uchwałą podjętą jednomyślnie. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie fundacyjnym.

§ 49. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 50. Fundatorzy jednomyślną decyzją powołują pierwszy skład Zarządu, wskazując prezesa, pierwszy skład Rady Programowej oraz pierwszy skład Rady Nadzorczej, wskazując przewodniczącego i sekretarza, a także określając, jeżeli to konieczne, który jej członek reprezentował będzie danego Fundatora.

Pobierz statut w formacie PDF
(Wersja z dnia 10 czerwca 2020)