Wavelength (c) M. Karcz

DOKUMENTY

Przeszłość jest więc tym, co do czego zapisy oraz pamięć ludzka są zgodne. Skoro w rękach Partii znajdują się wszelkie archiwa i władza nad umysłami członków, przeszłość wygląda tak, jak życzy sobie Partia.

— George Orwell, „Rok 1984” —

Aby zachować przejrzystość swoich finansów oraz podejmowanych działań, Fundacja gromadzi szczegółową dokumentację informacyjną. Udostępnione pliki zawierają zarchiwizowane sprawozdania roczne, przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 roku na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), jak rówwnież inne dokumenty przeznaczone do wglądu. Organem nadzoru nad Fundacją ze strony rządowej jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

STATUT FUNDACJI
wersja z dnia 10.06.2020

SPRAWOZDANIA

Rok 2021