Konkurs

Można by z tego wywnioskować, że warunki w obozie dla rekrutów są cięższe, niż jest to konieczne. Nie będzie to jednak wniosek słuszny. Są one tak ciężkie, jak tylko być mogą i to celowo.

— Robert A. Heinlein, „Żołnierze Kosmosu” —

Początki kariery literackiej bywają trudne. Wielu autorom nie udaje się przebić ze swoimi umiejętnościami pisarskimi do świadomości czytelników oraz wydawców. Nawet Stanisław Lem potrzebował pewnej dozy szczęścia, jak również właściwych kontaktów, by mógł zostać zauważony i doceniony. Jednym z naszych celów w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła. Dlatego też każdego roku roku organizujemy konkurs literacki dla debiutantów piszących w tym gatunku, zaś zwycięskie opowiadania publikowane są w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej, zwaną dalej Fundacją. Organami odpowiedzialnymi za jego zrealizowanie są Komitet Organizacyjny oraz Jury, powoływane każdego roku przez Radę Programową Fundacji.
 2. Komitet Organizacyjny składa się z pięciu osób dysponujących doświadczeniem w selekcji opowiadań fantastycznych i przygotowaniu konkursów lub naborów. Decyzją wewnętrzną wyłaniają one ze swego grona Komisarza oraz grupę Recenzentów.
 3. Jury składa się z pięciu osób posiadających szczególny dorobek w dziedzinie fantastyki i/lub nauki.
 4. Konkurs odbywa się corocznie. Jego celem jest wybór najlepszych opowiadań utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej oraz ich szeroka promocja, a przez to dbałość o rozwój tego gatunku w Polsce.
 5. Za utwór fantastycznonaukowy uważa się utwór fantastyczny w znaczącym stopniu oparty na fundamencie obowiązujących praw, teorii lub prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.
 6. Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał  jeszcze żadnej książki, lub wydał co najwyżej jedną książkę własnym nakładem, może nadesłać jeden nigdzie dotąd niepublikowany, samodzielnie napisany utwór prozatorski o objętości 15.000 – 50.000 znaków ze spacjami na adres mailowy konkurs@pffn.org.pl.
 7. Przesłana praca powinna być napisana tekstem znormalizowanym (czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5) i utrwalona jako plik w formacie RTF.
 8. Wiadomość z załączonym opowiadaniem należy zatytułować „Konkurs Literacki – zgłoszenie”. Dodatkowo przesłany musi zostać skan/zdjęcie podpisanego formularza, zawierającego imię i nazwisko autora, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacje te nie mogą być umieszczone w samej pracy. Formularz do pobrania znajduje się na stronie www.pffn.org.pl. Nazwy przekazanych plików powinny zostać utworzone zgodnie z kluczem: nazwiskotytuł dla opowiadania i nazwiskotytuł-DANE dla formularza.
 9. Prace nadsyłać można w terminie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.
 10. Utwór musi być utrzymany w konwencji fantastyki naukowej, zgodnie z przedstawioną definicją.
 11. Przyjęciem prac, nadaniem im statusu anonimowości oraz przekazaniem do oceny zajmuje się Komisarz, do którego należą również decyzje w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem.
 12. Procedura oceny składa się z dwóch etapów. Weryfikacji prac w pierwszym etapie dokonają Recenzenci, typując utwory spełniające warunki formalne i odznaczające się poprawnym warsztatem literackim oraz oryginalną fabułą. W drugim etapie wytypowane prace ocenią Jurorzy. Zarówno Recenzenci jak i Jurorzy nie będą posiadać danych, pozwalających na identyfikację autorów.
 13. Utwór zostanie przedstawiony do oceny Jurorów jeżeli decyzję taką podejmie większość Recenzentów.
 14. Jurorzy indywidualnie określą wartość utworu przyznając każdej pracy ocenę w zakresie 0–10 punktów, rozumianych jako liczby całkowite. Wynikiem końcowym będzie suma wszystkich uzyskanych ocen.
 15. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu nastąpią do dnia 31.03.2024 r. Wyniki końcowe podane zostaną na stronie internetowej www.pffn.org.pl. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę, aby wraz z wynikiem znalazły się tam ich imię, nazwisko oraz tytuł opowiadania.
 16. Autorom nie będą udostępniane recenzje nadesłanych opowiadań.
 17. Od jednego do pięciu utworów z najwyższą oceną końcową, zostanie opublikowane drukiem w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2024 wydanej przez Wydawnictwo IX, zwane dalej Wydawcą. Ich autorzy, oprócz pamiątkowego dyplomu oraz egzemplarza zbioru, otrzymają nagrody książkowe, których fundatorami będą Wydawnictwo Powergraph, Wydawnictwo Stalker Books oraz Wydawnictwo IX.
 18. W przypadku tekstów o takiej samej ocenie końcowej, celem kwalifikacji prac pod uwagę dodatkowo wzięte zostaną poszczególne oceny cząstkowe, usystematyzowane od najwyższej do najniższej.
 19. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że w przypadku włączenia jego pracy do antologii będzie on aktywnie brał udział w procesie redakcyjnym i powstrzyma się z publikacją wyróżnionego opowiadania w innych miejscach przez co najmniej dwanaście miesięcy, licząc od momentu wydania zbioru.
 20. Szczegóły dotyczące praw autorskich do wydanego utworu, jak również zasady jego przygotowania oraz publikacji określi umowa wydawnicza zawarta pomiędzy laureatem a Wydawcą.
 21. W skład organów konkursowych wchodzą:

  Komisarz:

  Grzegorz Czapski

  Recenzenci:
  dr Aleksandra Janusz-Kamińska
  dr Paulina Klimentowska
  Łukasz Marek Fiema
  Adrian Szczerba

  Jurorzy:
  dr Wiktor Jaźniewicz
  dr Łukasz Kucharczyk
  dr Elżbieta Kuligowska
  Hubert Kijek
  Magdalena Salik

Administratorem danych osobowych jest Polska Fundacja Fantastyki Naukowej z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, e-mail: kontakt@pffn.org.pl. Dane uczestników gromadzone są wyłącznie w celu zrealizowania konkursu i przyznania nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich zmiany oraz usunięcia.

REGULAMIN KONKURSU
wersja z dnia 30.06.2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
wersja z dnia 30.06.2023