Konkurs

Można by z tego wywnioskować, że warunki w obozie dla rekrutów są cięższe, niż jest to konieczne. Nie będzie to jednak wniosek słuszny. Są one tak ciężkie, jak tylko być mogą i to celowo.

— Robert A. Heinlein, „Żołnierze Kosmosu” —

Początki kariery literackiej bywają trudne. Wielu autorom nie udaje się przebić ze swoimi umiejętnościami pisarskimi do świadomości czytelników oraz wydawców. Nawet Stanisław Lem potrzebował pewnej dozy szczęścia, a także właściwych kontaktów, by mógł zostać zauważony i doceniony. Jednym z naszych celów w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła. Dlatego też każdego roku organizujemy konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science fiction, a zwycięskie opowiadania publikowane są w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej, zwaną dalej Fundacją. Organami odpowiedzialnymi za jego zrealizowanie są Komitet Organizacyjny oraz Jury, powoływane każdego roku przez Radę Programową Fundacji.
 2. Komitet Organizacyjny składa się z trzech do pięciu osób posiadających doświadczenie w selekcji opowiadań fantastycznych i przygotowywaniu konkursów lub naborów. Decyzją wewnętrzną wyłaniają one ze swego grona Komisarza oraz grupę Recenzentów, liczącą co najmniej dwie osoby.
 3. Jury składa się z pięciu osób posiadających szczególny dorobek w dziedzinie fantastyki i/lub nauki.
 4. Konkurs odbywa się corocznie. Jego celem jest wybór najlepszych opowiadań utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej oraz ich szeroka promocja, a przez to dbałość o rozwój tego gatunku w Polsce.
 5. Za utwór fantastycznonaukowy uważa się utwór fantastyczny w znaczącym stopniu oparty na fundamencie obowiązujących praw, teorii lub prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.
 6. Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał jeszcze żadnej książki, lub wydał co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu, może nadesłać jeden nigdzie dotąd niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15.000 – 50.000 znaków ze spacjami na adres mailowy konkurs@pffn.org.pl.
 7. Przesłana praca powinna być napisana tekstem znormalizowanym (czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5) i utrwalona jako plik w formacie RTF.
 8. Wiadomość z załączonym opowiadaniem należy zatytułować „Konkurs Literacki – zgłoszenie”. Dodatkowo przesłany musi zostać skan/zdjęcie podpisanego formularza, zawierającego imię i nazwisko autora, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacje te nie mogą być umieszczone w treści pracy. Formularz do pobrania znajduje się na stronie www.pffn.org.pl. Nazwy przekazanych plików powinny zostać utworzone zgodnie z kluczem: nazwiskotytuł dla opowiadania i nazwiskotytuł-DANE dla formularza.
 9. Prace nadsyłać można w terminie od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
 10. Utwór musi być utrzymany w konwencji fantastyki naukowej, zgodnie z przedstawioną definicją.
 11. Przyjęciem prac, nadaniem im statusu anonimowości oraz przekazaniem do oceny zajmuje się Komisarz, do którego należą również decyzje w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem.
 12. Proces oceny składa się z dwóch etapów. Weryfikacji prac w pierwszym etapie dokonają Recenzenci, odrzucając utwory niespełniające wymogów formalnych i/lub pozbawione odpowiedniego ich zdaniem warsztatu literackiego. W drugim etapie prace ocenią Jurorzy. Zarówno Recenzenci jak i Jurorzy nie będą posiadać danych, pozwalających na identyfikację autorów.
 13. Utwór zostanie odrzucony w przypadku gdy decyzję taką podejmie przynajmniej połowa Recenzentów.
 14. Określenie ostatecznej wartości utworu należy do kompetencji Jurorów, którzy indywidualnie przyznają każdej pracy ocenę w zakresie 0–10 punktów, rozumianych jako liczby całkowite. Wynik końcowy stanowi uzyskana w ten sposób punktacja sumaryczna.
 15. Jurorzy ocenią prace do dnia 31.03.2022 r. Wyniki końcowe podane zostaną na stronie www.pffn.org.pl, przy czym punktacja cząstkowa nie będzie opublikowana. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę, by wraz z wynikiem znalazło się tam ich imię, nazwisko oraz tytuł opowiadania.
 16. Autorom nie będą udostępniane recenzje nadesłanych opowiadań.
 17. Od jednego do pięciu utworów z najwyższą oceną końcową, zostanie opublikowane drukiem w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2022, wydanej przez Wydawnictwo IX, zwane dalej Wydawcą. Ich autorzy, oprócz pamiątkowego dyplomu oraz egzemplarza zbioru, otrzymają nagrody, ufundowane przez Powergraph, Warbook oraz Wydawnictwo IX.
 18. W przypadku tekstów o takiej samej ocenie końcowej, celem kwalifikacji prac pod uwagę dodatkowo wzięte zostaną poszczególne oceny cząstkowe, usystematyzowane od najwyższej do najniższej.
 19. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że w przypadku włączenia jego pracy do antologii będzie on aktywnie uczestniczył w procesie redakcyjnym i powstrzyma się z publikacją wyróżnionego opowiadania w innych miejscach przez co najmniej dwanaście miesięcy, licząc od momentu wydania zbioru.
 20. Szczegóły dotyczące praw autorskich do wydanego utworu, jak również zasady jego przygotowania oraz publikacji określi umowa wydawnicza zawarta pomiędzy laureatem a Wydawcą.
 21. W roku 2021 w skład organów konkursowych wchodzą:

  Komisarz:

  Karol Ligecki

  Recenzenci:
  dr hab. Aleksandra Klęczar
  Grzegorz Czapski
  Łukasz Marek Fiema
  Magdalena Świerczek-Gryboś

  Jurorzy:
  dr hab. Leszek Błaszkiewicz
  dr hab. Edyta Rudolf
  dr Szymon Charzyński
  dr Krzysztof Marek Maj
  Romuald Pawlak

Administratorem danych osobowych jest Polska Fundacja Fantastyki Naukowej z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, e-mail: kontakt@pffn.org.pl. Dane uczestników gromadzone są wyłącznie w celu zrealizowania konkursu i przyznania nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich zmiany oraz usunięcia.

REGULAMIN KONKURSU
wersja z dnia 28.05.2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
wersja z dnia 26.05.2021

EDYCJE