Konkurs

Można by z tego wywnioskować, że warunki w obozie dla rekrutów są cięższe, niż jest to konieczne. Nie będzie to jednak wniosek słuszny. Są one tak ciężkie, jak tylko być mogą i to celowo.

— Robert A. Heinlein, „Żołnierze Kosmosu” —

Początki kariery literackiej bywają trudne i nieraz ciężko przebić się ze swoimi umiejętnościami pisarskimi do świadomości czytelników oraz wydawców. Nawet Stanisław Lem potrzebował pewnej dozy szczęścia, a także właściwych kontaktów, by mógł zostać zauważony i doceniony. Jednym z naszych celów w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła. Dlatego też każdego roku organizujemy konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science fiction, a zwycięskie opowiadania publikowane są w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

Regulamin

1. Konkurs jest zorganizowany i nadzorowany przez Wydawnictwo IX, zwane dalej Organizatorem, przy współudziale Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, zwanej dalej Fundacją. Organami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Komitet Organizacyjny oraz Jury, powoływane przez Radę Programową Fundacji każdego roku.

2. Komitet Organizacyjny składa się z trzech do pięciu osób posiadających doświadczenie w selekcji tekstów fantastycznych i przygotowywaniu konkursów lub naborów. Decyzją wewnętrzną wyłaniają one ze swego grona Komisarza oraz grupę Recenzentów, liczącą co najmniej dwie osoby.

3. Jury składa się z pięciu osób posiadających szczególny dorobek w dziedzinie fantastyki i/lub nauki.

4. Konkurs odbywa się corocznie. Jego celem jest wybór najlepszych opowiadań utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej oraz ich szeroka promocja, a przez to dbałość o rozwój tego gatunku w Polsce.

5. Za utwór fantastycznonaukowy uważa się utwór fantastyczny w znaczącym stopniu oparty na fundamencie obowiązujących praw, teorii lub prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.

6. Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał jeszcze żadnej książki, lub wydał co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu, może nadesłać jeden nigdzie dotąd niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15.000 – 50.000 znaków ze spacjami na adres mailowy konkurs@pffn.org.pl.

7. Wiadomość z załączonym opowiadaniem należy zatytułować „Konkurs Literacki – zgłoszenie”. Dodatkowo przesłany musi zostać skan/zdjęcie podpisanego formularza, zawierającego imię i nazwisko autora, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacje te nie mogą być umieszczone w treści pracy. Formularz do pobrania znajduje się na stronie www.pffn.org.pl. Nazwy przekazanych plików powinny zostać utworzone zgodnie z kluczem: nazwisko-tytuł dla opowiadania i nazwisko-tytuł-DANE dla formularza.

8. Prace nadsyłać można w terminie od 30.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

9. Utwór musi być utrzymany w konwencji fantastyki naukowej, zgodnie z przedstawioną definicją.

10. Przyjmowaniem tekstów, nadaniem im statusu anonimowości i przekazaniem oceniającym zajmie się Komisarz, który nie bierze udziału w selekcji opowiadań.

11. Proces oceny zostanie podzielony na dwa etapy. Wstępnej weryfikacji prac w pierwszym etapie dokonają Recenzenci, odrzucając utwory niespełniające wymogów formalnych i/lub pozbawione odpowiedniego ich zdaniem warsztatu literackiego. W drugim etapie prace ocenią Jurorzy. Zarówno Recenzenci jak i Jurorzy nie będą posiadać danych, pozwalających na identyfikację autorów.

12. Utwór zostanie odrzucony w przypadku gdy decyzję taką podejmie większość Recenzentów.

13. Określenie wartości utworu pod względem stylu i fabuły pozostaje w kompetencji Jurorów, którzy indywidualnie przyznają każdemu opowiadaniu ocenę w zakresie 0–10 punktów. Końcową ocenę będzie stanowić uzyskana w ten sposób punktacja sumaryczna.

14. Jurorzy ocenią prace do dnia 15.01.2021 r. Wyniki końcowe podane zostaną na stronie www.pffn.org.pl, przy czym punktacja cząstkowa nie będzie opublikowana. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę, by wraz z wynikiem znalazło się tam ich imię, nazwisko oraz tytuł opowiadania.

15. Autorom nie będą udostępniane recenzje nadesłanych tekstów.

16. Najlepsze utwory wyłonione w konkursie (od jednego do pięciu najwyżej ocenionych przez Jury) zostaną opublikowane w antologii Fundacji, wydanej przez Organizatora. Ich autorzy, oprócz pamiątkowego dyplomu oraz egzemplarza zbioru, otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo IX, Wydawnictwo Powergraph oraz Dom Wydawniczy Rebis.

17. Biorąc udział w konkursie uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku włączenia jego pracy do antologii Fundacji będzie on aktywnie uczestniczył w procesie redakcyjnym opowiadania oraz powstrzyma się z publikacją tego tekstu w innych miejscach przez co najmniej dwanaście miesięcy, licząc od momentu wydania wspomnianego zbioru.

18. Szczegóły dotyczące praw autorskich do wydanego utworu, jak również zasady jego przygotowania i publikacji określi umowa wydawnicza zawarta z Organizatorem.

19. W bieżącym roku w skład organów konkursowych wchodzą:

Komisarz:
Magdalena Świerczek-Gryboś

Recenzenci:
Krzysztof Biliński
Łukasz Marek Fiema
Karol Ligecki
Maciej Tomczak

Jurorzy:
dr Michał Cholewa
dr Sebastian Szymański
dr Weronika Śliwa
Michał Cetnarowski
Kamil Muzyka


Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Biliński, prowadzący Wydawnictwo IX i portal oraz sklep internetowy pod adresem wydawnictwoix.pl w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą Krzysztof Biliński IX z siedzibą w Krakowie, NIP 883-164-58-38, e-mail: admin@wydawnictwoix.pl. Dane gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane, ich zmiany oraz usunięcia.

REGULAMIN KONKURSU
wersja z dnia 30.06.2020

EDYCJE